Hledat

Kategorie

Základní ustanovení


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované
v rámci e-shopu  http://eshop.loziska-vokoun.eu/ 
 Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.
Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy odešle objednávku e-mailem na adresu prodávajícího.


Provozovatel e-shopu a dodavatel zboží:
LEXIKAL s.r.o., Býchory 195, 280 02 Kolín
Tel: 321725795  
e-mail: vokoun@loziska-vokoun.cz
IČO: 48948128         DIČ: CZ48948128


1. Základní ustanovení a dodací podmínky
- zaregistrováním kupujícího v e-shopu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní vztah dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku řídící se těmito všeobecnými podmínkami
- prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího
- kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu, sjednanou dle odstavce 2 a 3 této smlouvy
- každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího ( název dle Obchodního rejstříku, adresu sídla, IČO, DIČ v případě plátce DPH  adresu, kam má být dodávka uskutečněna pokud je rozdílná od adresy sídla objednatele ), údaje o kontaktní osobě, včetně uvedení telefonního čísla, faxu a e-mailu
 - za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů, nese zodpovědnost kupující
 - prodávající může odmítnout registraci nově příchozího kupujícího z možných důvodů ( vícenásobné registrace jednoho kupujícího, atd.)
 - po zpracování objednávky zašle prodávající v co nejkratší době faxem nebo E-mailem kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém upřesní termín dodání, platební a dodací podmínky
 - kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých se obě strany bez rozporu dohodli


2. Cena zboží
- ceny dodávaných výrobků jsou určeny internetovým obchodem
- Prodávající je plátcem DPH a k dodávce vystaví řádný daňový doklad v souladu s platnými zákony České republiky
 - smluvní ceny jsou možné po dohodě kupujícího s prodávajícím


3. Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky
- k ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky
- na dobírku - zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (Obchodní balík ) , po dohodě kurýrní službou ČD
- dopravné se řídí platným ceníkem České pošty, přepravní služby PPL nebo ČD
- jiný typ dopravy je možný za předem dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím
- pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 OZ
- dodávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím
- vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve zaplacením kupní ceny


4. Způsob úhrady
- dobírka, platba bude uhrazena pracovníkovi České pošty nebo ČD při převzetí zboží
- převodem na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur ( po vzájemné dohodě )


5. Reklamační podmínky
- vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OZ, zjevné vady do 7 dnů od převzetí zboží kupujícím
 - nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: ztrátou prodejního dokladu, mechanickým poškozením zboží, neodbornou  instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno vinou kupujícího, provedením neoprávněné úpravy produktu či jinou činností poškozující výrobek
- záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu mimo produktů s kratší dobou použití


6. Platnost smlouvy
- smlouva platí do doby plnění objednávky
- prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodů je-li kupující v prodlení se zaplacením faktur nebo neodebere-li zboží, které je zasláno na dobírku
- z uvedených důvodů může prodávající odmítnou i další objednávku kupujícího
- kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající opakovaně nedodá objednané zboží v dohodnutém termínu, kvalitě nebo množství


7. Ostatní- ostatní ujednání jenž nejsou uvedená v těchto podmínkách se řídí obchodním zákoníkem ČR